InformatienotaINFORMATIENOTA BOKA UNITED

 

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger.


1. Organisatie


Naam: VZW Bodegem Kapelle United 


Stamnummer : 06439


Adres zetel: Lumbeekstraat 75, 1700 Sint Ulriks Kapelle


Secretariaat: Lumbeekstraat 75, 1700 Sint Ulriks Kapelle


Telefoonnummer: 02 453 09 21


email: info@bodegemkapelleunited.be Sociale doelstelling:


De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de voetbalsport in de meest ruime betekenis, onder haar huidige en toekomstige leden.


Te dien einde is het de bedoeling van de vereniging deze vrijetijdsbesteding in goede banen te leiden en te bevorderen en de voetbalsport te promoten en te verbeteren. De vereniging zal daartoe om deze doelstelling te bereiken oefenwedstrijden, competitiewedstrijden, trainingen en cursussen organiseren en deelnemen aan soortgelijke manifestaties in het binnen- en buitenland. Zij mag alle door haar georganiseerde manifestaties openstellen, zowel voor leden als niet-leden.


Ze streeft naar de verwezenlijking van dit doel volgens de modaliteiten die haar het meest geschikte voorkomen.


Als lid van de KBVB verbindt de vereniging er zich toe om de statuten en de reglementen van deze bond na te leven. Elke bepaling van onderhavige statuten die strijdig zou zijn met de reglementen van de KBVB wordt door deze laatste als nietig beschouwd.


Juridisch statuut: V.Z.W.


Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.


Naam: Vander Meulen Robert.


Functie: Voorzitter.


Telefoonnummer: 0475 44 11 40


 

Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'.


Naam: Vandenborre Frank


Functie: Co-Voorzitter.


Telefoonnummer: 0477 477 242

 

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.


Naam: De Waele Herman.


Functie: Secretaris -gerechtigd correspondent.


Telefoonnummer: 0495/5896572. Verzekeringen


Verplichte verzekering.


Waarborgen: De burgerlijke aansprakelijkheid – administratief en geldelijk beheer.


Maatschappij: Arena


Polisnummer: 3.015.110/10.000 – subref: 3.015.110/10.144


 

Vrije verzekeringen


Waarborgen: Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten ENKEL DE


MEDISCHE KOSTEN volgens de reglementen van het Federaal Solidariteitsfond van de Koninklijke Belgische Voetbalbond – reglement te consulteren op de website van de KBVB www.footbel.com.


Deze dekking geldt alleen voor vrijwilligers die aangesloten zijn bij de KBVB en wiens naam is doorgegeven aan de KBVB door de club.


 

Maatschappij: Federaal Solidariteitsfonds KBVB - Polisnummer:


Waarborgen:


Rechtsbijstand voor verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.


Maatschappij: D.A.S.- Polisnummer: 08987803. Vergoedingen


Na individueel akkoord tussen de organisatie (club) en de vrijwilliger kan aan de vrijwilliger een forfaitaire vergoeding worden betaald welke beperkt is tot een vergoeding van (cumulatief) maximaal 40,67 euro per dag en 1.626,77 euro per jaar.


De vereniging betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, in bijvoorbeeld volgende gevallen: buitengewone en verre verplaatsingen, secretariaatskosten, aankopen tbv onderhoud terreinen en installaties, drankbonnetjes voor spelers bij wedstrijden op verplaatsing, kosten afval naar containerpark, enz..


In natura: vrije toegang bij thuiswedstrijden, drankbonnetjes, gratis etentje voor spelers en ploegbegeleiders, jaarlijkse receptie, een etentje of souper.4. Aansprakelijkheid


De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.5. Geheimhoudingsplicht


Volgens artikel 458 van het Strafwetboek."Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoeks-commissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank". De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.


De omgang met de informatie over een speler/lid, transfers, moet met d enodige discretie gebeuren,vb. medische informatie over een speler/lid, transfers. Het doorgeven van informatie moet zo geschieden dat de belangen van Bodegem Kapelle United niet geschaad worden. In die zin zijn de vrijwilligers gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in art 458 van het strafwekboek.6. Wederzijdse rechten en plichten


De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing, . . .


De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld.


Datum: 14/02/2023


 


Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie:


 

Vander Meulen Robert - Vandenborre Frank