ReglementREGLEMENT BOKA UNITED


1. ALGEMEEN:


Een voetbalploeg kan niet zonder regels en richtlijnen. BOKA United wil een correcte en positieve uitstraling hebben. De eerste vereiste is dat de regels voor iederéén duidelijk zijn. Zowel van de spelers, de ouders en de begeleiders verwachten wij een constructieve houding.2. ALGEMENE REGELS:


Bij aankomst en vertrek van wedstrijden of trainingen groeten de spelers steeds de trainers, afgevaardigden en ouders.

Sieraden worden niet gedragen tijdens training of wedstrijd.

Zorg goed voor je voetbaluitrusting. Zorg voor schoeisel dat aangepast is aan het veld.

Iedere speler is verplicht zich te douchen na een wedstrijd of training.

De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.

Roken in de kantine is niet toegestaan.

Waardevolle voorwerpen worden niet achtergelaten in de kleedkamers.

De club is niet verantwoordelijk bij diefstal.

Studie en voetbal gaan samen. Zorg dus voor een goede planning en stel je prioriteiten. Breng je trainer/afgevaardigde op de hoogte.

Onbeschofte taal is verboden.

Ga je niet akkoord, wordt je gepest of heb je andere problemen, kaart het aan, dit kan via je trainer, afgevaardigde of onze ombudsman/vrouw.3. TRAININGSDISCIPLINE:


Het trainingsschema moet gevolgd worden. De trainer zal iederéén persoonlijk verwittigen bij eventuele wijzigingen in zijn schema.

Consulteer regelmatig de website voor eventuele wijzigingen.

Actief deelnemen aan de trainingen zal een belangrijk element zijn in de evaluatie van de jeugdspeler. Ten laatste 15 min voor de aanvang van de training zal de speler aanwezig zijn. Verhinderd door ziekte of andere reden = tijdig melden aan de trainer.

Breng steeds aangepaste kledij mee in functie van het veld en/of weersomstandigheden.

De spelers wachten in de kleedkamers tot ze de toestemming krijgen van de trainer om zich naar het speelveld te begeven.

Douches en kleedkamers worden proper achtergelaten.

Steeds respect hebben voor de personen die de infrastructuur uitbaten en onderhouden.

Enkel met toestemming van de trainer wordt het trainingsveld verlaten tijdens de training.4. WEDSTRIJDDISCIPLINE:


Voor en na iedere wedstrijd is elke jeugdspeler gekleed in wedstrijdtraining.

Bij de wedstrijden zijn alle spelers aanwezig op het tijdstip en plaats meegedeeld door de trainer of afgevaardigde.

Iedere speler, vanaf U14, moet zijn identiteitskaart bij zich hebben, indien niet mag betrokkene niet deelnemen aan de wedstrijd.

Wedstrijduitrusting is eigendom van de club en is “je” identificatie met de club … draag er zorg voor !!

Fair play is van groot belang, zelfs al “vecht” je voor de overwinning tijdens een wedstrijd.

Tijdens de wedstrijden zijn er geen discussies toegestaan met trainers, scheidsrechters, publiek, medespelers of tegenstanders.

Discussies op het terrein zullen door de trainer onmiddellijk en gepast aangepakt worden.

Elke speler legt zich te allen tijde neer bij het gezag van de trainer.5. REGELS VOOR OUDERS:


Niet alleen aan de spelers en staf vragen wij een deontologische code te volgen.

Ook de ouders moeten zich houden aan enkele regels.


1. Opvoeding.


De ouders hebben de belangrijkste maar tevens ook de moeilijkste taak: de opvoedkundige taak. Wij verwachten daarom dat de ouders mee

waken over het naleven van de gemaakte afspraken.


2. Prioriteiten.


Studies hebben altijd voorrang op voetbal !

Wij vragen wel dat elke afwezigheid tijdig aan de trainer of jeugdcoördinator wordt gemeld. Meldt ons ook problemen op school zodat desgevallend een aantal gepaste afspraken kunnen gemaakt worden met de speler om de studie en sport te combineren.


3. Voorbeeld.


Uiteraard mag er gesupporterd worden langs de lijn. Geef daarbij als ouder wel het goede voorbeeld. Toon respect voor ieders eigenheid: het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden. Als club zullen wij bovendien enkel positieve aanmoedigingen toelaten.


4. Overleg.


De trainer is verantwoordelijk voor de sportieve beslissingen. Laat je waardering voor de trainer blijken door je niet te mengen in de opstelling,

speelwijze en coaching. Kunt u zich niet vinden in bepaalde beslissingen, dan is de jeugdcoördinator bevoegd.


5. Eerbied voor ‘het kind’.


Dwing kinderen nooit om uw ambities waar te maken. Laat je kind gewoon kind zijn: het moet nog veel leren. Help ze vertrouwen te krijgen, benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Geef steun bij tegenslagen en relativeer goede prestaties.


6. Deelnemen.


Help de trainer en afgevaardigde(n) waar je kan. Steek ook een handje toe bij extra sportieve activiteiten en moedig je kind aan dat eveneens te doen.

Voetbal bij BOKA United is naast een sportief evenzeer een sociaal gebeuren.


7. Interesse.


Toon belangstelling en ga regelmatig mee naar een training of wedstrijd.


8. Niveau.


Laat de kinderen sporten op hun niveau. Heeft je kind talent, dan merkt iemand het wel op. Blijf zelf realistisch!


9. Groepsgeest.


Leer kinderen groepsinzet: voetbal is een teamsport. Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan winnen of verliezen: het gaat om teamspirit, vriendschap en samenwerking. Straf daarom je kind niet door het bijwonen van trainingen en/of wedstrijden te verbieden.


10. Positief.


Blijf te allen tijde positief tegenover scheidsrechter en lijnrechters. Ook al maken ze misschien fouten, respecteer hun beslissingen. Blijf tijdens de wedstrijd op veilige afstand, achter de omheining of binnen de afgebakende zone.6. FAIRPLAY CHARTER:


De spelers beoefenen op een gezonde manier hun sport. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie worden bestraft met onmiddellijke verwijdering van de trainingen, wedstrijden of club. Wij wensen te accentueren dat onze club Fair-Play hoog in het vaandel draagt. Daarom kunt u op onze website het Fair-Play Charter van de FIFA en UEFA vinden welke wij als club onderschrijven:

• Respect voor de spelregels

• Respect voor de scheidsrechter en de officials

• Respect voor je eigen club

• Respect voor de tegenstrever

• Respect voor je medemaats

• Respect voor ALLE collega voetballers

• Respect voor de supporters van andere ploegen

• Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken)7. PANATHLON VERKLARING:


Ook de club en medewerkers dienen zich te houden aan regels.

“Ludis Iungit” (sport verbindt mensen). Als club heeft BOKA United de Panathlon verklaring over “Ethiek in de Jeugdsport” ondertekend.


Daarmee verklaren we dat we:


1. Positieve waarden nastreven. Als club zullen we de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning nastreven.


2. Discriminatie bannen. We zullen onze inspanningen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.


3. Kinderen beschermen. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.


4. Steun verwelkomen. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. Daarom onderschrijven we formeel het: ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.


5. Alle kinderen hebben het recht:

• Sport te beoefenen;

• Zich te vermaken en te spelen;

• In een gezonde omgeving te leven;

• Waardig behandeld te worden;

• Getraind en begeleid te worden door competente mensen;

• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden;

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie;

• In veilige omstandigheden aan sport te doen;

• Te rusten;

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.8. SOCIAAL ENGAGEMENT:


Omdat spelers heel wat tijd op de club doorbrengen, is een goede informatie-­‐uitwisseling essentieel. We verwachten dat ernstige problemen thuis of op school, eventuele medische dossiers met de trainer of met iemand van het bestuur worden besproken. Op die manier kan de club een ondersteunende rol spelen naar de ouders toe. Bovendien heeft BOKA United oog voor ondersteuning aan spelers uit kansarme gezinnen. Voor dergelijke spelers wordt in alle discretie naar een oplossing gezocht in onderling overleg tussen de jeugdcoördinator en/of ombudsman/vrouw en de desbetreffende ouders. Als club zijn we ons tenslotte bewust van het nut van deelname aan sociaal maatschappelijke initiatieven en dragen ook daar actief ons steentje aan bij.9. AMBASSADEUR:


Als club zijn we een ambassadeur voor het voetbal en waken we erover de hierboven vermelde principes correct toe te passen.