Missie en VisieMISSIE BOKA UNITED - CLUB


In 2013 beslisten de Dilbeekse voetbalclubs, FC Kapelle Sport en K. Daring Bodegem, om hun respectievelijke jeugdwerking bij elkaar te brengen en vervolgens de clubs ook te fuseren tot Bodegem Kapelle United, kortweg BOKA United. In 2022 fuseerde de club ook met KVC ITNA Itterbeek.


De missie van de fusieclub vertrekt vanuit de roots van de oorspronkelijke clubs, familiale clubs met een rijke ambitie en een grote achterban in de respectievelijke dorpen waarin ze geworteld zijn binnen het Dilbeekse. De club is dan ook sterk verankerd in het maatschappelijk leven in de omgeving en speelt een belangrijke rol om mensen van alle leeftijden bij elkaar te brengen, en haar sociale rol te spelen. Binnen de fusieclub is er een duidelijke wil om dit aspect van de club te behouden daar we ervan overtuigd zijn dat dit één van de sterktes is van de vereniging.


Tegelijkertijd zijn we er als club van overtuigd dat het voetbalaanbod voor de jeugd moet beantwoorden aan een aantal kwaliteitsstandaarden. Het is onze doelstelling om de jeugdwerking uit te bouwen op een constructieve en didactische manier en er als dusdanig voor te zorgen dat onze jeugd op een zo kwalitatief mogelijke manier leert voetballen, maar tegelijk in een omgeving waar het aangenaam toeven is. Daarom willen we ook een breed voetbalaanbod ontwikkelen waarin zowel de betere spelers als de spelers met minder talent aan bod komen. We willen graag jongens, meisjes en spelers met een beperking een voetbalopleiding aanbieden.


Indien we beide bovenvermelde ambities kunnen realiseren, menen we de basis te hebben gelegd om een club te bouwen die sterk verankerd is in Dilbeek en de wijdere omgeving van het Pajottenland en die er ook in slaagt om haar seniorenploeg(en) voornamelijk te bevolken met jongens uit eigen kweek (of die op zijn minst een groot deel van hun opleiding bij ons genoten hebben) en die het Nederlands als voertaal hanteert.


De club investeert ook bewust op alle niveaus van haar werking om eigen jeugd zoveel mogelijk kansen te bieden om zich te ontwikkelen en probeert spelertjes op jonge leeftijd aan te sluiten bij de club.


Op die manier willen we als bestuur van BOKA United een referentieclub in de omgeving maken die gekend is voor haar goede sfeer, maar tegelijk ook voor haar sociale betrokkenheid, alsook als een voetbalclub waar veel aandacht gaat naar kwaliteit en opleiding maar ook naar attitude en waarden binnen een algemene opvoeding en maatschappelijke integratie van opgroeiende jongeren in de Vlaamse rand rond Brussel. Onze actieve rol binnen Vis-ta!, een ledenorganisatie van amateurclubs en provinciale clubs die als doel heeft jeugdopleiding en een gezond financieel beleid centraal te stellen, past ook helemaal binnen deze missie.MISSIE BOKA UNITED - JEUGD


De club stelt zich tot doel een georganiseerd sportief kader aan te bieden waarbinnen de aangesloten jeugdspelers alle aspecten van de voetbalsport op een educatieve en aangename manier kunnen leren.


Dit behelst niet alleen de technische, fysische en tactische aspecten van de sport, maar ook menselijke (of mentale) waarden zoals respect voor de anderen, leren verliezen en relativeren en leren omgaan met discipline en groepsgevoel.


Op die manier kunnen zij zich ontwikkelen tot sportieve volwassenen die de familiale waarden van onze club verder kunnen uitdragen, hetzij door verder te groeien in onze eigen club, hetzij in een andere club, of in het gewone dagelijkse leven.


We zijn een voetbalclub en onze ambitie is dan ook om de aangesloten jongeren in optimale omstandigheden te leren voetballen. Dat betekent een duidelijk sportief en sociaal engagement van elk lid van de club naar de medespelers en de vereniging toe.


Als sportclub, maar ook als vereniging met een hart voor de sociale problemen rondom ons en een rol binnen het sociale leven van de gemeente Dilbeek en de omringende gemeenten, willen wij ons ook actief inzetten om meisjes en jongeren met een handicap de voetbalsport te laten uitoefenen.


V = vriendschap: verbondenheid én sociaal

O = opvoeding: respect, discipline én fair-play

E = eerlijkheid en open communicatie

T = teamgeest: 1+1 = 3

B = begeleiding door gemotiveerde mensen

A = ambitie maar met Aandacht voor iedereen

L = lol, plezier en beleving!


Op die manier willen we onze club op een financieel gezonde en structurele manier uitbouwen binnen Dilbeek en haar omringende gemeenten. 


Het is onze missie om vooral kansen te bieden aan spelers die hun volledige of een groot deel van hun opleiding gekregen hebben in de club, en in de Vlaamse Rand (regio Dilbeek – Asse – Ternat) en omstreken woonachtig zijn, of na een stap hogerop te hebben gezet tijdens hun opleiding te willen terugkeren naar de club (uiteraard enkel indien deze spelers voldoende potentieel hebben om competitief te zijn op het gewenste niveau). Zo willen we de roots en eigenheid van de club verzekeren & de lokale verankering zo sterk mogelijk maken.


Als sportclub die ook een maatschappelijke rol opneemt in de regio waarin ze actief is, stellen we ons open voor elke speler en ouder ongeacht hun cultuur, afkomst en taal. We vinden het wel belangrijk om binnen onze club de culturele eigenheid, inclusief het gebruik van de Vlaamse taal, voorop te stellen. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan de maatschappelijke integratie van al onze spelers, ouders, supporters en sportieve staf.VISIE BOKA UNITED - CLUB


De beslissing tot fusie van FC Kapelle Sport en K. Daring Bodegem United in 2013 werd gedreven door een wens van beide besturen naar een kwalitatieve upgrade van het voetbalaanbod van de beide clubs.


De absolute wens was en is nog steeds om hogere kwaliteit te verwezenlijken met een grote aandacht voor het sociale weefsel waarbinnen beide clubs functioneren. Dit betreft zowel het dorpsleven van Sint-Ulriks-Kapelle en Sint-Martens-Bodegem, alsook het verenigingsleven en educatief gebeuren, alsook de integratie met de economie in Dilbeek en omstreken.


Doelstellingen 2014-2019 :


1. Het effectief doen slagen van de fusie van de clubs wat concreet inhoudt dat er op bestuursniveau een goede mix van medewerkers komt binnen de verschillende deelbesturen en werkgroepen met mensen uit beide clubs.


2. De uitwerking van de nieuwe naam en branding van de club op een dergelijke manier uitvoeren dat zowel naar de medewerkers, supporters en alle sympathisanten er een volledige identificatie komt met de nieuwe club


3. Via de branding en de commerciële structuur zorgen voor de uitbouw van een solide netwerk van sponsors, met aandacht voor klein en groot en zonder af te hangen van één grote sponsor, alsook contacten in de wijde lokale en bredere politiek en het bredere sportieve gebeuren die mee kunnen zorgen voor de sportieve en organisatorische uitbouw van de club


4. Door de realisatie van de vorige 3 doelstellingen, zorgen voor een gezonde financiële situatie die een geleidelijke groei van het budget toelaat zodat de club kan groeien op een verantwoorde en duurzame wijze en zo haar ambitieuze doelstellingen kan realiseren. Dit budget moet steunen op een gezonde verdeling van inkomsten uit inschrijvingsgelden, sponsoring, inkomsten uit kantine en grote randactiviteiten.


5. De club sportief, maar ook structureel vlak, een stap vooruit doen zetten, met een verbeterde infrastructuur. Dit kan vertaald worden naar het verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur in de bestaande sites van K. Daring Bodegem en FC Kapelle Sport, alsook het mogelijks realiseren van een gedeeltelijke verhuis naar de site van het vroegere FC Groot-Bijgaarden die meer mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling. Daarnaast moet er gestreefd worden naar een verdere verbetering van de terreinen met mogelijk een tweede synthetisch veld, goede kleedkamerinfrastructuur en eventueel de mogelijkheid tot huur van een multifunctionele zaal.


6. Alle voorgaande doelstellingen dragen bij tot het geloof dat er nood is aan een substantiële upgrade van de kwaliteit van het aanbod teneinde op middellange termijn te kunnen blijven bestaan en de ambitie te mogen hebben om met senioren en jeugd op een hoger niveau te kunnen gaan spelen.


7. Dit alles moet wel gebeuren met grote aandacht voor de sociale rol die beide clubs, deel van de fusie, in het verleden hadden en willen blijven spelen. Dit houdt in de eerste plaats in dat de club zich tot doel stelt alle spelertjes, ook de minder getalenteerde, toe te laten te spelen bij BOKA United. Daarnaast wil de club ook een actieve rol spelen bij het aanbieden van voetbal voor meisjes en mensen met een beperking en ook zorgen en bijdragen tot het aanleren van algemene waarden aan alle spelers die bij BOKA United komen spelen.


Ook bij de uitbreiding van de club in 2022 door de fusie met KVC Itna Itterbeek werd de visie van BOKA United door het bestuur van ITNA Itterbeek onderschreven en herbevestigd. Om de gerealiseerde herkenning van de club te bewaren werd geopteerd om bij de recente fusie de naam van de club niet te veranderen. Enkel het logo werd subtiel aangepast met integratie van de naam ‘Itterbeek”;


Reeds gerealiseerd tussen 2014 en 2019 :


1. Uitbouwen van een sterke branding rond het merk “BOKA United” waardoor de loyauteit van alle sympathisanten heel sterk is en de instroom van nieuwe spelers zeer hoog is.


2. Vlotte integratie van de beide besturen in een sterk gezamenlijk bestuur. Vijf jaar na datum mogen we spreken van een geslaagde fusie. Intussen heeft er ook een voorzitterswissel plaatsgevonden met twee nieuwe co-voorzitters, Robert Vander Meulen en Frank Vandenborre. Beiden waren bij de fusie betrokken en kennen de clubs in al hun geledingen. Deze wissel is een belangrijke stap in het kader van een verjonging en bestendiging van het bestuur.


3. Uitbouw van een sterk verbrede sponsorbasis die de club toegelaten heeft haar budget op een gezonde manier te verhogen. De sponsorbasis telt een 80-tal sponsors met verschillende niveaus van bijdrage. Continu wordt gewerkt aan een verbreding en vernieuwing van het sponsorbestand.


4. Indienen en goedkeuring investeringsbudget voor de beleidsperiode 19-25 van een infrastructuurplan voor Groot-Bijgaarden voor ongeveer 1 miljoen EUR.


5. Organisatie en verdere optimalisatie van de doorstroming van de grote eigen talenten vanuit de bovenbouw en beloftenkern naar de seniorenploeg.


Doelstellingen 2019-2022 :


1. Verder uitbouwen van de organisatorische structuren en zorgen dat deze voldoende sterk zijn zodat de club op termijn kan blijven bestaan en haar niveau kan blijven verbeteren. In deze context moet er naar gestreefd worden om elk seizoen 5 tot 10 nieuwe medewerkers, liefst op bestuurlijk niveau (jeugd of algemeen) aan te trekken die elk bereid zijn in een aantal aspecten van het sportieve of algemene beleid van de club mee te werken.


2. De bestuurlijke niveaus moeten verder uitgebouwd worden in functie van de groei en ontwikkeling van de club. Teneinde de lange termijn toekomst van de club veilig te stellen moet er gewerkt worden aan een opvolgingsplan voor elk bestuurslid;


3. De “branding” verder ontwikkelen zodat deze verder positief bijdraagt tot de ontwikkeling van de club doordat de loyaliteit van spelers, staf en leden alsook de interesse van huidige en potentieel nieuwe sponsors blijft of verder groeit. Hiertoe behoort ook het verbreden van de activiteiten zowel richting netwerking (bijv. VIP event) als sportief (bijv. BOKA Beweegt dat zich breder richt dan enkel voetbal).


4. Realiseren van de belangrijke projecten i.v.m. de infrastructuur. Dit houdt concreet in de realisatie van de renovatie van de campus Bosstraat in Groot-Bijgaarden in 2020-2021 zodat de club zo snel mogelijk een deel van haar activiteiten naar de nieuwe site kan overbrengen.


5. Verder werken aan een gezonde financiële situatie, en indien mogelijk, verhoging van het budget, teneinde de mogelijkheden te hebben om als club een kwalitatief aanbod te kunnen bieden voor alle spelers op elk niveau. Een gezond budget houdt o.a. een gezonde verdeling van de inkomsten over lidgelden, sponsoring, activiteiten en kantine in. Naast uitbouw senioren en jeugd, zoeken naar opportuniteiten om het voetbalaanbod verder te verbreden richting meisjes en G-sport, alsook lanceren initiatieven om de sociale rol van de club te versterken.


Realisaties sinds 2019 :


1. Verdere uitbouw van de sportieve structuren door de inschakeling van eigen spelers die met steun van club trainersdiploma’s gehaald hebben en dit aangevuld met een aantal gediplomeerde externe jeugdtrainers.


2. Verdere uitbouw van de sportieve coördinatie via de aanstelling van coördinatoren per bouw, een algemene sportieve adviseur en een scoutingscel (voor de seniorenwerking).


3. Realisatie van het infrastructuurproject in Groot-Bijgaarden. In mei 2022 werd de campus, bestaande uit een volledig vernieuwde kantine en synthetisch veld, officieel geopend.


4. Gestage groei van het aantal jeugdspelers en jeugdploegen tot een 30-tal; Op deze manier is de club uitgegroeid tot een referentieclub in het Pajottenland.


5. Verdere versterking van de brand ‘BOKA United’ via actieve samenwerking met de gemeente, lokale verenigingen en andere sportclubs.


6. Professionalisering van de administratieve ondersteuning : uitbesteding boekhouding aan een extern accountantskantoor, loonadministratie via het systeem Sportspay (SD Worx) dat beheerd wordt door een HR professional verbonden aan de club.


Doelstellingen 2022-2025 : 


1. De belangrijkste ambitie ligt in het bestendingen van de structuur van de club en het verder ontwikkelen van eigen jeugd en deze laten doorstromen naar de A-ploeg en of B-ploeg in competitie. Om dit te bereiken werd de sportieve werking van de seniorenbouw grondig geherstructureerd onder leiding van sportief adviseur Frank Vercauteren waarbij gestreefd wordt naar permanente samenwerking tussen de A-ploeg, B-ploeg en U21. Hierbij stemmen trainers, medische staf en scoutingscel wekelijks af, net als via officiële vergadermomenten van de sporttechnische commissie.


2. Om over voldoende infrastructuur van goede kwaliteit te beschikken, dient de club, idealiter samen met de gemeente Dilbeek, te onderzoeken of er ruimte is voor een renovatie van de campus Lumbeek, alsook een verdere uitbreiding van de campus Bosstraat met een extra grasveld.


3. Om te kunnen werken met een gezonde financiële basis dient het budget idealiter structureel verhoogd te worden, dit via een mix van middelen (partnerships/sponsoring, lidgeld, subsidies en activiteiten).


4. Versterking bestuurlijke ploeg is ook een wens om de continuïteit verder te kunnen verzekeren. Een club met de grootte van BOKA United zou, in samenwerking met gemeente, moeten kunnen onderzoeken of er een permanente ondersteuning mogelijk is.

 

VISIE BOKA UNITED - JEUGDAan welke zaken kan de buitenwereld ons herkennen? Hoe komen we uniform naar buiten tijdens wedstrijden? We kiezen 5 begrippen die ons “BOKA” maken. Dit zijn zaken die we willen zien in elke wedstrijd. Op dit club-DNA worden trainers beoordeeld en geëvalueerd.


  • POSITIEF: discipline, fairplay, teamgeest, coaching
  • Uniform SPELSYSTEEM (ruit, dubbele ruit, 1-4-3-3)
  • OPBOUW, startend bij de doelman
  • Hoge PRESSING, vanuit een strakke organisatie (blok)
  • Meeschuivende DOELMAN


Verder gaan we ook voor:


✓ Individuele ontwikkeling van onze spelers staat centraal
✓ Dominantie in het duel 1 tegen 1: zowel aanvallend als verdedigend
✓ Gezonde wil om te winnen
✓ Prioriteit voor de studies van het kind
✓ Stimuleren van creativiteit
✓ De focus ligt op het verbeteren van techniek
✓ Aanvallend voetbal
✓ Zonevoetbal
✓ Plezier en kameraadschap


Onderbouw (U5 tot en met U9) = al spelende leren                              FUN
Middenbouw (U10 tot en met U13) = durf, doorzetting, karakter       DURF
Bovenbouw (U15 tot en met U21) = een gezonde wil om te winnen  WIN


BOKA United biedt momenteel provinciaal en regionaal voetbal aan.


We hebben een officiële samenwerking met 2 clubs en 1 voetbalschool:


KAA Gent = eliteniveau
Dames Football Club Ternat = meisjeswerking
Futebol = voetbalschool (zie meer info verder in dit plan)


Er is geen officiële samenwerking met een IP-club omdat BOKA United zelf de ambitie heeft om in de nabije toekomst interprovinciaal voetbal aan te bieden.Doelstellingen 2014-2019 :


1. Het vlot samenbrengen van de respectievelijke jeugdwerkingen van beide clubs en zorgen voor een gecoördineerd aanbod.


2. Het optrekken van de capaciteit teneinde de grote vraag tot aansluiting te kunnen realiseren. Dit zorgt tevens voor een grotere instroom en een grotere kans op het aantrekken van jonge talenten.


3. Aantrekken en opleiden van jonge trainers alsook hen stimuleren om zich voortdurend bij te scholen en bijkomende opleidingsdiploma’s te halen.


4. Het opzetten van jeugdcoördinatorschap dat er moet voor zorgen dat de opvolging van zowel spelers als opleidingsstaf verbetert en bijgevolg talent beter begeleid wordt.


5. Het aankopen en opzetten van een gestructureerd opvolgingssysteem voor spelers en begeleiding.


6. Door de realisatie van bovenvermelde doelstellingen alsook het verder verbeteren van alle onderliggende processen, streeft de jeugdwerking naar het behalen van provinciaal voetbal teneinde de betere jeugdspelers een voetbalniveau te kunnen aanbieden dat past binnen hun mogelijkheden.


7. Bovenvermelde doelstelling moet er tevens voor zorgen dat de seniorenploegen (A en B-kern) zoveel mogelijk bevolkt worden met spelers die minstens een aantal jaren in de club opgeleid werden. Dit sluit niet uit dat jeugd die elders opgeleid werd, kan aangesloten worden indien er op een bepaalde positie nood is en niemand uit eigen jeugd op korte termijn rijp is. Indien twee spelers qua kwaliteit gelijkwaardig beschouwd worden, zal er voorrang gegeven worden aan een speler uit eigen jeugd of met een gedeeltelijke opleiding in eigen jeugd.


Reeds gerealiseerd tussen 2014 en 2019 :


1. Het vlot samenbrengen van de opleiding van beide clubs en het zorgen voor het verhogen van de capaciteit : sinds 2014 is het aantal jeugdspelers quasi verdubbeld tot ongeveer 450 spelers, of 28 jeugdploegen met meerdere ploegen in elke leeftijd volgens het niveau van de speler. Elke ploeg vanaf U7 traint tweemaal per week met daarbovenop vanaf U15 mogelijkheid van een derde wekelijkse (specialisatie) training.


2. De kwaliteit van de opleiding werd in de voorbije vijf jaar continu verbeterd : het aantrekken van meer gediplomeerde trainers, het aanmoedigen en actief ondersteunen van bijkomende opleiding voor onze eigen (jonge) trainers, zorgen voor een kwalitatieve extra-sportieve omkadering zoals het ter beschikking zijn van twee kiné’s op de club, sportieve en extra-sportieve begeleiding door de voetbalpeter van de club Frank Vercauteren via 4F Sports Management, organisatie van linietraining en postformatie.


3. Het inpassen van het jeugdcoördinatorschap (TVJO) : dankzij deze functie is de hele opvolging en organisatie van de jeugdopleiding sterk gestroomlijnd, gesteund ook op een goede communicatie. De TVJO maakt deel uit van de sporttechnische commissie samen met de staf van de seniorenploegen, teneinde maximale afstemming te hebben qua opleidingsvisie, doorstroming jeugdspelers, aandachtspunten opleiding en afstemming trainingsmomenten.


4. Dit leidt ook tot een betere en gestructureerde opvolging van de getalenteerde jeugdspelers. De betere spelers worden doorgeschoven naar een hogere categorie. Sinds 2016 is er ook een duidelijke organisatie op seniorenniveau tussen de coaches van de seniorenploeg, beloftenploeg en U21 ploeg. Doel hier is om spelers in onderling overleg tussen de coaches van de verschillende ploegen door te schuiven en in functie van hun maturiteit op te stellen op het juiste niveau en zo te komen tot een optimale inpassing van eigen jeugdspelers en deze spelers de kans te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. Vanaf het seizoen 2019-2020 werd dit nog verder geformaliseerd door deze 3 ploegen als 1 geheel te beschouwen binnen de seniorenwerking en te zorgen voor een periodieke bespreking van de vooruitgang van deze ploegen met de volledige sportieve staf.


Doelstellingen 2019-2025 :


1. Verdere structurele uitbouw van de jeugdopleiding : De TVJO zal samen met zijn coördinatoren onderbouw, midden- en bovenbouw verder werken aan een verdere kwalitatieve versterking van de werking. Dit door het aantrekken van nieuwe mensen, eventueel met ervaring, die de processen binnen de opleiding verder kunnen versterken. Dit moet de club toelaten ook op lange termijn haar huidig sportief niveau vast te houden en verder te verbeteren. De verdere uitbouw van de rol van de coördinator en bouwcoördinator voor onder, midden- en bovenbouw maken hier deel van uit. De actieve steun van 4F Sports Management en Frank Vercauteren en andere gespecialiseerde partners moet ook toelaten om de sportieve staf bijkomende mogelijkheden qua opleiding aan te bieden.


Doel : Uitbouw coördinatorenkorps tot een 10-tal permanente medewerkers met een vastomlijnde functie en een vast ritme van jeugdvergaderingen doorheen het seizoen gebouwd rond een periodieke bespreking van een aantal terugkerende thema’s rond jeugdopleiding zoals : evaluatie jeugdspelers, evaluatie jeugdtrainers, organisatie jeugdploegen en verdeling spelers, speelkalender, gerichte oefenmatchen, … Ondertussen wil de jeugdwerking zich klaarstomen voor een interprovinciale jeugdopleiding.


Status : de interprovinciale audit wordt aangevraagd om te zien waar we als club verdere stappen voorwaarts in kunnen zetten.


2. Doorstroming : verder uitbouwen van een persoonlijke opvolging van onze toptalenten vanaf een bepaalde leeftijd en deze jongens (of meisjes) een persoonlijk traject aanbieden waardoor ze hun kwaliteit optimaal kunnen ontwikkelen.


Doel : Op een permanente basis 5 tot 10 jeugdspelers in de A-kern van de seniorenploeg. Dit zijn spelers van 16 tot 21 jaar die minstens 3 jaar hun opleiding bij BOKA United of één van de fusieclubs genoten hebben of uit de regio Dilbeek-Asse-Ternat afkomstig zijn. De beloftenploeg moet voor minstens de helft bestaan uit eigen jeugd. De U21-ploeg bestaat voor minstens drie kwart uit eigen jeugd.


Status : deels gerealiseerd via opstart talentenplan onder leiding van gespecialiseerde trainer. Gestructureerde postformatie loopt in samenwerking met volledige staf U17 t.e.m. A-ploeg voor de beloftevolle talenten van U21 t.e.m. A-ploeg (mogelijk uit te breiden met U17). Tot slot schuiven jaarlijks talenten door naar hogere leeftijden tijdens winter en zomer, inclusief structurele opname in A-kern.


3. Verdere uitbouw omkadering jeugd : De club beschikt intussen qua omkadering over 1 vaste scout, een postformatiecoördinator, een aantal gespecialiseerde keepertrainers én een medische cel met een sportdokter en kiné waarop alle spelers (ook jeugd) beroep kunnen doen.


Doel : De club engageert zich om een deel van haar werkingsmiddelen vrij te maken om deze sportieve cel op peil te houden en indien mogelijk doelgericht uit te bouwen.


Status : verdere uitbreiding paramedische cel met extra kiné, uitbouw sportieve staf seniorenwerking met T1/T2 structuur voor A-ploeg én B-ploeg. Scoutingscel bestaande uit 3 personen, aanschaf en gebruik videocamera (VEO) en tot slot supervisie door permanente sportief directeur Frank Vercauteren, ondersteund door zoon Dennis.


4. Evaluatie én persoonlijke aanpak jeugdspelers en –trainers : Sinds 2017 organiseert de club voor alle jeugdspelers 2x per seizoen een evolutiegesprek met coach waarin hun goede punten en verbeterpunten aan bod komen. Dit gesprek zal ook de basis vormen voor de indeling van de spelerskernen. Ook voor de jeugdtrainers wordt een evolutiemoment voorzien in de loop van de maand januari en februari van het lopende seizoen + bespreking van hun engagement voor het daaropvolgende seizoen.


Doel : Ieder kind, iedere speler is anders en verdient een persoonlijke aanpak. Dit past ook in de bijdrage als club in de persoonlijke ontwikkeling van elke speler. De club stelt zich tot doel om in de volgende jaren elke speler zo persoonlijk mogelijk te begeleiden op sportief en extra-sportief vlak teneinde er voor te zorgen dat elke speler zich zo goed mogelijk als sporter en als persoon kan ontwikkelen.


Status : volledig gerealiseerd inclusief een zo persoonlijk mogelijke aanpak en begeleiding, onder andere via het talentenplan.


5. Qua infrastructuur heeft de club de voorbije jaren verder geïnvesteerd in een goede sportieve infrastructuur en materiaal om op een goede manier trainingen en matchen te kunnen organiseren. In samenwerking met de gemeente is er een dossier opgesteld om de site van Groot-Bijgaarden volledig te vernieuwen.


Doel : De club stelt alles in het werk om de site van Groot-Bijgaarden in de volgende 24 maanden mee uit te bouwen tot een moderne opleidingscampus die moet toelaten de sportieve en extra-sportieve kwaliteit van de opleiding verder uit te bouwen. Ook zal ze verder actief contact nemen met andere sportclubs en scholen uit het Dilbeekse om te kijken in welke mate samenwerking kan leiden tot een polyvalente sportieve opleiding van elke speler. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van BOKA Beweegt.


Status : opening vernieuwde site campus Bosstraat in mei 2022.


6. Omschakeling informatica-systeem van Socceronline naar ProSoccerdata. In de voorbije jaren werd veel energie gestoken in een geautomatiseerde opvolging van alle spelers en hun persoonlijke data inclusief trainingsanalyse en matchen.


Doel : Vanaf seizoen 2020-2021 overstap naar ProSoccerdata. Deze overstap zal ook gebruikt worden om het gebruik van dergelijk systeem nog verder te verfijnen en uit te bouwen en te gaan naar een nog actievere ondersteuning van de opleiding met de informatie die in dit systeem bijgehouden wordt.


Status : overstap naar ProSoccerData is gelukt: alle trainers en spelers gebruiken het systeem voor hun planning, communicatie, opvolging, selecties, wedstrijdverslagen, registratie aanwezigheden, spelersevaluaties, …

PANATHLONVERKLARING 'ethiek in de jeugdsport' BOKA UNITED


We verklaren dat:


 


    We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.


 

    Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

 


    We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

 


    We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

 


    We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.


 

    We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

 


Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

 


    We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 


    We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.


 

    We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

 


    We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.


 

    We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

 


    We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 


    We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.


    We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

 


    Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

 


Alle kinderen hebben het recht


    Sport te beoefenen

    Zich te vermaken en te spelen

    In een gezonde omgeving te leven

    Waardig behandeld te worden

    Getraind en begeleid te worden door competente mensen

    Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

    Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

    In veilige omstandigheden aan sport te doen

    Te rusten

    De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden


 

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.