MissieMISSIE BOKA UNITED - CLUB


In 2013 beslisten de Dilbeekse voetbalclubs, FC Kapelle Sport en K. Daring Bodegem, om hun respectievelijke jeugdwerking bij elkaar te brengen en vervolgens de clubs ook te fuseren tot Bodegem-Kapelle United, kortweg BOKA United.


Het doel van de fusie lag erin om onze krachten te bundelen en door onze samenwerking te zorgen voor een vernieuwde dynamiek en voor een kwalitatief voetbalaanbod voor de jeugd uit Dilbeek en omstreken.


De missie van de fusieclub vertrekt vanuit de roots van de oorspronkelijke clubs, twee familiale clubs met een rijke ambitie en een grote achterban in de respectievelijke dorpen waarin ze geworteld zijn. De club is dan ook sterk verankerd in het maatschappelijk leven in de omgeving en speelt een belangrijke rol om mensen van alle leeftijden bij elkaar te brengen, en haar sociale rol te spelen. Binnen de fusieclub is er een duidelijke wil om dit aspect van de club te behouden daar we ervan overtuigd zijn dat dit één van de sterktes is van de vereniging.


Tegelijkertijd zijn we er als club van overtuigd dat het voetbalaanbod voor de jeugd moet beantwoorden aan een aantal kwaliteitsstandaarden. Het is onze doelstelling om de jeugdwerking uit te bouwen op een constructieve en didactische manier en er als dusdanig voor te zorgen dat onze jeugd op een zo kwalitatief mogelijke manier leert voetballen maar dit tegelijk in een omgeving waar het aangenaam toeven is. Daarom willen we ook een breed voetbalaanbod ontwikkelen waarin zowel de betere spelers alsook de spelers met minder talent aan bod komen, en willen we ook graag zowel jongens als meisjes en spelers met een beperking een voetbalopleiding aanbieden.


Indien we beide bovenvermelde ambities kunnen realiseren, menen we de basis te hebben gelegd om een club te bouwen die sterk verankerd is in Dilbeek en de wijdere omgeving van het Pajottenland en die er ook in slaagt om haar seniorenploeg(en) voornamelijk te bevolken met jongens uit eigen kweek of die op zijn minst een groot deel van hun opleiding bij ons genoten hebben.


Op die manier willen we als bestuur van BOKA United een referentieclub in de omgeving maken die gekend is voor haar goede sfeer maar tegelijk ook voor haar sociale betrokkenheid alsook voor een voetbalclub waar veel aandacht gaat naar kwaliteit en opleiding maar ook naar, attitude en waarden binnen een algemene opvoeding van opgroeiende jongeren.MISSIE BOKA UNITED - JEUGDDe club stelt zich tot doel een georganiseerd sportief kader aan te bieden waarbinnen de aangesloten jeugdspelers, jongens en meisjes, alle aspecten van de voetbalsport op een educatieve en aangename manier kunnen leren. 

Dit behelst niet alleen de technische, fysische en tactische aspecten van de sport, maar ook menselijke waarden zoals respect voor de anderen, leren verliezen en relativeren en leren omgaan met discipline en groepsgevoel.

Op die manier kunnen zij zich ontwikkelen tot sportieve volwassenen die de familiale waarden van onze club verder kunnen uitdragen, hetzij door verder te groeien in onze eigen club, hetzij in een andere club, of in het gewone dagelijkse leven.

Wij zijn een voetbalclub en onze ambitie is dan ook om de aangesloten jongeren in optimale omstandigheden te leren voetballen. Dat betekent een duidelijk engagement van elk lid van de club naar de medespelers en de vereniging toe.


Als sportclub maar ook als vereniging met een hart voor de sociale problemen rondom ons én een rol binnen het sociale leven van de gemeente Dilbeek en de omringende gemeenten, willen wij ons ook actief inzetten om meisjes en jongeren met een handicap de voetbalsport te laten bedrijven.


V = vriendschap: verbondenheid én sociaal

O = opvoeding: respect, discipline én fair-play

E = eerlijkheid en open communicatie

T = teamgeest: 1+1 = 3

B = begeleiding door gemotiveerde mensen

A = ambitie maar met Aandacht voor iedereen

L = lol, plezier en beleving!


Op die manier willen we onze club op een financieel gezonde en structurele manier uitbouwen binnen Dilbeek en haar omringende gemeenten. Het is onze missie om vooral kansen te bieden aan spelers die hun volledige of het grootste deel van hun opleiding gekregen hebben in  de club of na een stap hogerop te hebben gezet tijdens hun opleiding, daarna willen terugkeren naar  de club, en dit uiteraard enkel indien deze spelers voldoende potentieel hebben om competitief te zijn op het niveau van de ploeg waarvoor ze in aanmerking komen. Zo willen we de roots en de eigenheid van de club verzekeren en de lokale verankering zo sterk mogelijk maken, en tegelijk ook zorg dragen voor de kwalitatieve ontwikkeling van de club op het niveau waarop de respectievelijke ploegen actief zijn.VISIE BOKA UNITED - CLUB


De beslissing tot fusie van FC Kapelle Sport en K. Daring Bodegem United in 2013 werd gedreven door een wens van beide besturen naar een kwalitatieve upgrade van het voetbalaanbod van de beide clubs.


De absolute wens was en is nog steeds om hogere kwaliteit te verwezenlijken met een grote aandacht voor het sociale weefsel waarbinnen beide clubs functioneren. Dit betreft zowel het dorpsleven van Sint-Ulriks-Kapelle en Sint-Martens-Bodegem, alsook het verenigingsleven en educatief gebeuren alsook de integratie met de economie in Dilbeek en omstreken.


In 2014 bij de effectieve uitvoering van de fusie werden een aantal doelstellingen vastgelegd die de club BOKA United wenste te realiseren in de loop van de eerste vijf jaar. Deze kunnen als volgt omschreven worden :


1. Het effectief doen slagen van de fusie van de twee clubs wat concreet inhoudt dat er op bestuursniveau een goede mix van medewerkers komt binnen de verschillende deelbesturen en werkgroepen met mensen uit beide clubs.


2. De uitwerking van de nieuwe naam en branding van de club op een dergelijke manier uitvoeren dat zowel naar de medewerkers, supporters en alle sympathisanten er een volledige identificatie komt met de nieuwe club.


3. Via de branding en de commerciële structuur zorgen voor de uitbouw van een solide netwerk van sponsors, met aandacht voor klein en groot en zonder af te hangen van één grote sponsor, alsook contacten in de wijde lokale en bredere politiek en het bredere sportieve gebeuren die mee kunnen zorgen voor de sportieve en organisationele uitbouw van de club.


4. Door de realisatie van de vorige 3 doelstellingen, zorgen voor een gezonde financiële situatie die een geleidelijke groei van het budget toelaat zodat de club kan groeien op een verantwoorde en duurzame wijze en zo haar ambitieuze doelstellingen kan realiseren. Dit budget moet steunen op een gezonde verdeling van inkomsten uit inschrijvingsgelden, sponsoring, inkomsten uit kantine en grote randactiviteiten.


5. De club zowel sportief maar ook structureel en qua infrastructuur een stap vooruit doen zetten. Dit kan vertaald worden naar het verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur in de bestaande sites van K. Daring Bodegem en FC Kapelle Sport alsook het mogelijks realiseren van een gedeeltelijke verhuis naar de site van het vroegere FC Groot-Bijgaarden die meer mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling. Daarnaast moet er gestreefd worden naar een verdere verbetering van de terreinen met mogelijk een tweede synthetisch veld, goede kleedkamerinfrastructuur en eventueel de mogelijkheid tot huur van een multifunctionele zaal.


6. Alle voorgaande doelstellingen dragen bij tot een bredere visie gedragen door het ganse bestuur dat er nood is aan een substantiële upgrade van de kwaliteit van het aanbod teneinde op middellange termijn te kunnen blijven bestaan en de ambitie te mogen hebben om met senioren en jeugd op een hoger niveau te kunnen gaan spelen.


7. Dit alles moet wel gebeuren met grote aandacht voor de sociale rol die beide clubs, deel van de fusie, in het verleden hadden en willen blijven spelen. Dit houdt in de eerste plaats in dat de club zich tot doel stelt alle spelertjes, ook de minder getalenteerde, toe te laten te spelen bij BOKA United. Daarnaast wil de club ook een actieve rol spelen bij het aanbieden van voetbal voor meisjes en mensen met een beperking en ook zorgen en bijdragen tot het aanleren van algemene waarden aan alle spelers die bij BOKA United komen spelen.


Doelstellingen 2016-2019 :


1. Verder uitbouwen van de organisationele structuren en zorgen dat deze voldoende sterk zijn zodat de club op termijn kan blijven bestaan en haar niveau kan blijven verbeteren. In deze context moet er naar gestreefd worden om elk seizoen 5 tot 10 nieuwe medewerkers, liefst op bestuurlijk niveau (jeugd of algemeen) aan te trekken die elk bereid zijn in een aantal aspecten van het sportieve of algemene beleid van de club mee te werken.


2. De bestuurlijke niveaus moeten verder uitgebouwd worden in functie van de groei en ontwikkeling van de club. Teneinde de lange termijn toekomst van de club veilig te stellen moet er gewerkt worden aan een opvolgingsplan voor elk bestuurslid.


3. De “branding” verder ontwikkelen zodat deze verder positief bijdraagt tot de ontwikkeling van de club doordat de loyaliteit van spelers, staf en leden alsook de interesse van huidige en potentieel nieuwe sponsors blijft of verder groeit.


4. Realiseren van de belangrijke projecten ivm de infrastructuur. Dit houdt in dat het voorziene investeringsbudget door de gemeente Dilbeek daadwerkelijk uitgevoerd wordt.


5. Progressieve verhoging van het financieel budget op een gezonde manier alsook verder verfijnen van de opmaak en opvolging van het budget.


6. Naast uitbouw senioren en jeugd, zoeken naar opportuniteiten om het voetbalaanbod verder te verbreden richting meisjes en G-sport alsook lanceren initiatieven om de sociale rol van de club te versterken.


Reeds gerealiseerd tussen 2014 en 2016:


1. Uitbouwen van een sterke branding rond het merk “BOKA United” waardoor de loyauteit van alle sympathisanten heel sterk is;


2. Vlotte integratie van de beide besturen in een sterk gezamenlijk bestuur;


3. Uitbouw van een sterk verbrede sponsorbasis die de club toegelaten heeft haar budget op een gezonde manier te verhogen;


4. Indienen en goedkeuring investeringsbudget op 5 jaar infrastructuurplan ten belope van EUR 160,000 door de gemeente Dilbeek;


5. Organisatie en verdere optimalisatie van de doorstroming van de grote eigen talenten vanuit de bovenbouw en beloftenkern naar de seniorenploeg.
 

VISIE BOKA UNITED - JEUGDDe beslissing tot fusie van FC Kapelle Sport en K. Daring Bodegem United in 2013 werd gedreven door een wens van beide besturen naar een kwalitatieve upgrade van het voetbalaanbod van de beide clubs. Dit focuste in eerste instantie op de jeugd daar beide clubs in eerste instantie vertrekken van het aanbieden van voetbal aan jeugd.

De bedoeling was door het samenbrengen van beide jeugdwerkingen de aanwezige middelen beter aanwenden en geleidelijk ook de kwaliteit op alle vlakken verbeteren waardoor alle spelers van de club, de beteren en ook de minder getalenteerden allemaal kunnen genieten van een betere opleiding.


In 2014 bij de effectieve uitvoering van de fusie werden een aantal doelstellingen vastgelegd die de club BOKA United wenste te realiseren in de loop van de eerste vijf jaar. Deze kunnen als volgt omschreven worden :


1. Het vlot samenbrengen van de respectievelijke jeugdwerkingen van beide clubs en zorgen voor een gecoördineerd aanbod;


2. Het optrekken van de capaciteit teneinde de grote vraag tot aansluiting te kunnen realiseren. Dit zorgt tevens voor een grotere instroom en een grotere kans op het aantrekken van jonge talenten;


3. Aantrekken en opleiden van jonge trainers alsook hen stimuleren om zich voortdurend bij te scholen en bijkomende opleidingsdiploma’s te halen;


4. Het opzetten van jeugdcoördinatorschap die er moet voor zorgen dat de opvolging van zowel spelers als opleidingsstaf verbetert en bijgevolg talent beter begeleid wordt;


5. Het aankopen en opzetten van een gestructureerd informatiek opvolgingssysteem voor spelers en begeleiding;


6. Door de realisatie van bovenvernoemde doelstellingen alsook het verder verbeteren van alle onderliggende processen, streeft de jeugdwerking naar het behalen van provinciaal voetbal teneinde de betere jeugdelementen een voetbalniveau te kunnen aanbieden dat past binnen hun mogelijkheden;


7. Bovenvermelde doelstelling moet er tevens voor zorgen dat de seniorenploegen (A en B-kern) zoveel mogelijk bevolkt worden met spelers die minstens een aantal jaren in de club opgeleid werden. Dit sluit niet uit dat jeugd die elders opgeleid werd kan aangesloten worden indien er op een bepaalde positie nood is en niemand uit eigen jeugd voorhanden. Indien twee spelers qua kwaliteit gelijkwaardig beschouwd worden zal er voorrang gegeven worden aan een speler uit eigen jeugd of met een gedeeltelijke opleiding in eigen jeugd.Sinds 2014 werd reeds de volgende vooruitgang geboekt in bovenstaande objectieven:


1. Het vlot samenbrengen van de opleiding van beide clubs en het zorgen voor het verhogen van de capaciteit: sinds 2014 is het aantal jeugdspelers quasi verdubbeld. Vandaag zijn er een 28tal jeugdploegen met meerdere ploegen in elke leeftijd. De organisatie van de trainingen, logistieke ondersteuning en het hebben van een trainer verloopt vlot;


2. De kwaliteit van de opleiding gaat gestaag omhoog: getuige hiervan de resultaten maar ook de feedback van de ons omringende ploegen bewijzen dit. Meer en meer jeugdtrainers zijn gediplomeerd wat een meerwaarde is voor de opleiding;


3. Het inpassen van het jeugdcoördinatorschap: dankzij deze functie is de hele opvolging en organisatie van de jeugdopleiding sterk gestroomlijnd, gesteund ook op een degelijke communicatie. Daaraan gekoppeld wordt er ook gezorgd voor een degelijke organisatie tijdens het seizoen geïllustreerd door ondermeer de regeling van matchen bij afgelasting alsook de minutieuze organisatie van deelname aan toernooien voor alle jeugdploegen;


4. De opvolging van de getalenteerde jeugdspelers verloopt veel gestructureerder. De betere spelers worden doorgeschoven naar een hogere categorie. Sinds 2016 is er ook een duidelijke organisatie op senioren-niveau tussen de coaches van de seniorenploeg, beloftenploeg in 4de prov en -21 ploeg. Doel hier is om spelers in onderling overleg tussen de coaches van de verschillende ploegen door te schuiven en in functie van hun maturiteit op te stellen op het juiste niveau en zo te komen tot een optimale inpassing van eigen jeugdspelers en deze spelers de kans te bieden om zich optimaal te ontwikkelen.


Volgende doelstellingen dienen verder uitgewerkt tegen 2019:


1. Implementatie uitgebreid informatica-systeem, in casu Socceronline teneinde tot een geautomatiseerde opvolging te komen van alle spelers en hun persoonlijke data. Dit vergt een verdere training, opleiding en discipline van alle betrokken coaches en ondersteunende staf maar is een belangrijk element om een structuur binnen de club neer te zetten die makkelijk overdraagbaar is tussen personen.

Doel: tegen mid 17, overgroot aantal data in systeem hebben. Tegen mid 18 volledige automatisatie van data spelers en maximale benutting Socceronline


2. Verdere structurele uitbouw van de jeugdopleidingscel: Doel is om de coördinatie op alle niveaus binnen de jeugdwerking verder te versterken door het aantrekken van nieuwe mensen, eventueel met ervaring, die de processen binnen de opleiding verder kunnen versterken. Dit moet de club toelaten ook op lange termijn haar huidig niveau vast te houden en verder te verbeteren. De verdere uitbouw van de rol van de coördinator en sub-coördinator voor onder, midden- en bovenbouw maken hier deel van uit.

Doel: Uitbouw jeugopleidingscel tot een 10-tal permanente medewerkers met een vastomlijnde functie en een vast ritme van jeugdvergaderingen doorheen het seizoen gebouwd rond een periodieke bespreking van een aantal terugkerende thema’s rond jeugdopleiding zoals : evaluatie jeugdspelers, evaluatie jeugdtrainers, organisatie jeugdploegen en verdeling spelers, speelkalender, gerichte oefenmatchen en dergelijke


3. Doorstroming: verder uitbouwen van persoonlijke opvolging “toptalenten” vanaf een bepaalde leeftijd en deze jongens (of meisjes) een persoonlijk traject aanbieden waardoor ze hun kwaliteit optimaal kunnen ontwikkelen.

Doel: Tegen 2019, minstens vijf en indien mogelijk 10 jeugdspelers in de A-kern van de seniorenploeg. Dit zijn spelers die minstens 5 jaar hun opleiding bij BOKA United of één van de fusieclubs genoten hebben. De beloftenploeg moet voor minstens drie kwart bestaan uit eigen jeugd.


4. Jeugdopleidingsplan: Tegen mid 2018 is het de bedoeling dat het jeugdopleidingplan verder uitgewerkt wordt tot een standaard-document voor alle trainers en zal er ook voor gezorgd worden dat alle trainers zich houden aan de richtlijnen die in dit plan voorgesteld worden


5. Evaluatie jeugdspelers en –trainers : tegen mid 17 wordt ernaar gestreefd om alle jeugdspelers minstens 1x per seizoen een evaluatiegesprek met coach aan te bieden waarin hun goede punten en verbeteringspunten aan bod komen. Dit gesprek zal ook de basis vormen voor de indeling van de spelers in het daaropvolgende seizoen tussen A- en B-kern. Ook voor de jeugdtrainers wordt een evaluatiemoment voorzien in de loop van de maand februari en maart van het lopende seizoen + bespreking van hun engagement voor het daaropvolgende seizoen.


6. Kwaliteit van de trainers: Tegen 2018 is de doelstelling dat alle jeugdtrainers die een A-ploeg trainen minstens een getuigschrift B hebben. Per opleidingsniveau moet er minstens 1 trainer zijn met een UEFA B diploma. Er moet ook minstens 1 keeperstrainer in de club zijn met een gelijkwaardig niveau


7. Omkadering jeugd: Tegen 2019 wil de club ernaar streven om in de omkadering minstens 1 vaste scout en een medische cel te hebben met een sportdokter en kiné waar alle spelers beroep op kunnen doen. Spelers zullen ook vanuit de club aangemoedigd worden om deze medici te consulteren in geval van een medisch probleem.
PANATHLONVERKLARING 'ethiek in de jeugdsport' BOKA UNITED


We verklaren dat:


 


    We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.


 

    Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

 


    We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

 


    We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

 


    We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.


 

    We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

 


Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

 


    We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 


    We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.


 

    We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

 


    We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.


 

    We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

 


    We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 


    We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.


    We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

 


    Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

 


Alle kinderen hebben het recht


    Sport te beoefenen

    Zich te vermaken en te spelen

    In een gezonde omgeving te leven

    Waardig behandeld te worden

    Getraind en begeleid te worden door competente mensen

    Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

    Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

    In veilige omstandigheden aan sport te doen

    Te rusten

    De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden


 

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.